'आला का तुझा देव ? ' त्यानें विचारिलें.

'माझा देव; तुमचा नाहीं का ? ' तिने विचारिलें.

'आटोप लौकर पूजा.' तो म्हणाला.

तिनें परडीतील माळा मोकळया केल्या.

'तुम्ही या झाडाखालीं मुळाशीं बसा. या झाडाला मी प्रदक्षिणा घालतें.'ती म्हणाली.
तो झाडाच्या मुळांना टेंकून बसला. हातांत माळ घेऊन ती प्रदक्षिण घालीत होती. दमलेला कार्तिक झाडाला टेंकून डोळे मिटून बसला. त्याला का झोंप लागली होती ?

कृष्णी समोर उभी राहिली. हातांत माळ घेऊन उभी राहिली. कार्तिकाकडे ती पाहात होती.

'संपली का पूजा ? ' त्यानें डोळें उघडून विचारिलें.

तिनें हातांतील माळ त्याच्या गळयांत घातली. त्याच्या पायांवर तिनें डोकें ठेवलें.

'हें काय ? ' तो बावरून म्हणाला.

'ही माझी देवपूजा.' ती म्हणाली.

'रानांतील देव कोठें आहे ? ' त्यानें विचारिलें.

'या जगाच्या रानांतील तुम्ही माझे देव. माझें जीवन मी तुम्हांला दिलें आहे मी तुमच्या झोंपडींत राहीन. तुमच्यासाठी दळीन, तुमच्यासाठीं भाकर भाजीन. तुमचें सारें मी करीन. माझ्या पंचप्राणांनी तुमची पूजा करीन. भक्तला दूर लोटूं नका. चरणांशी ठेवा.' ती म्हणाली.

तो कांही बोलला नाहीं. स्तब्ध बसला होता.

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to आस्तिक


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
झोंबडी पूल
श्यामची आई
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
गावांतल्या गजाली
अजरामर कथा
खुनाची वेळ
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
मराठेशाही का बुडाली ?
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी