इसापनीती कथा ३०१ ते ३५०

इसापने रचलेल्या गोष्टी केवळ उपदेशपर नसून अत्यंत रंजक आहेत.

इसापइसाप हा एक ग्रीक गुलाम होता. इसाप च्या छोट्या छोट्या कथा इसाप नीती म्हणून ओळखल्या जातात.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to इसापनीती कथा ३०१ ते ३५०


इसापनीती चरित्र आणि कथा १-५०
इसापनीती कथा २०१ ते २५०
इसापनीती कथा ३५१ ते ४००
इसापनीती कथा २५१ ते ३००
इसापनीती कथा २०१ ते २५०
इसापनीती कथा १५१ ते २००
इसापनीती कथा १०१ ते १५०
चिमुकली इसापनीती
मराठी बोधकथा  2
भूते पकडणारा  तात्या नाव्ही