१३६. मित्रामित्रांची लक्षणें.

(मित्तामित्तजातक नं. १७३)


एकदां बोधिसत्त्व वाराणसीच्या राजाचा प्रधान झाला होता. त्याला राजानें एके दिवशीं मित्रामित्रांची लक्षणें विचारिलीं असतां तो म्हणाला ः- (१) पाहिल्याबरोबर प्रमुदित होत नाहीं; (२) अभिनंदन करीत नाही; (३) आस्थेनें आपणाकडे पहात नाहीं; (४) आपल्या मताविरुद्ध वर्तन करितो; (५) आपल्या शत्रूंचा सहवास धरितो व मित्रांची संगति धरत नाहीं; (६) आपली स्तुति करणार्‍याला विरोध करितो; (७) आणि निंदा करणार्‍याला उत्तेजन देतो; (८) आपलें स्वतःचें इंगीत कळूं देत नाहीं; (९) व आपलें इंगीत सांगितलें असतां तें गुप्‍त ठेवित नाहीं; (१०) आपल्या वर्तनाची निंदा करितो; (११) आपल्या शहाणपणाची टर उडवितो; (१२) आपली अभिवृद्धि ज्याला आवडत नाही; (१३) व हानि आवडते; (१४) घरीं कांहीं भोजनसमारंभ असला, तर ज्याला आपली आठवण होत नाहीं; (१५) आणि आपणावर सतत प्रेम करीत नाहीं हा आपला अमित्र आहे असें समजावें. कांकीं, वर सांगितलेलीं हीं अमित्रांची लक्षणें होत.

आतां मित्रांचीं लक्षणें सांगतों ः-
(१) आपलीं तीं तीं भाषणें स्मरतो; (२) पाहिल्याबरोबर आपलें अभिनंदन करतो; (३) आपणावर अत्यंत प्रेम करतो; (४) आणि सतत गोड शब्द बोलतो; (५) आपल्या मित्रांचीच मैत्री करतो; (६) व अमित्रांची करीत नाहीं; (७) निंदेचें निवारण करितो; (८) आणि स्तुति करणाराला उत्तेजन देतो; (९) स्वतःचें इंगीत सांगतो; (१०) व आपलें इंगीत सांगितलें असतां त्याचा स्फोट होऊ देत नाहीं; (११) आपल्या कृत्याची प्रशंसा करितो; (१२) प्रज्ञेची प्रशंसा करितो; (१३) आपल्या वृद्धीबद्दल ज्याचा आनंद होतो; (१४) व हानीबद्दल दुःख होतें; (१५) भोजनसमारंभादिक प्रसंगीं आपली ज्याला आठवण झाल्यावांचून रहात नाहीं; (१६) जो आपणावर सतत अनुकंपा करितो; आपल्या लाभाविषयीं आस्था बाळगतो तो खरा मित्र होय. कां कीं, सूज्ञजन व सांगितलेल्या १६ लक्षणांनीं मित्रांची पारख करितात.
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to जातक कथासंग्रह


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
सापळा
झोंबडी पूल
श्यामची आई
गांवाकडच्या गोष्टी
गावांतल्या गजाली
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
भारताची महान'राज'रत्ने
जगातील अद्भूत रहस्ये
रत्नमहाल
गरुड पुराण- सफल होण्याचे उपाय