नको नको तुझा संग राजहंसा । जीव जळून गेला, पाहसी तमाशी ॥धृ०॥

करुन थाट वाट पाहत बसलें कीं । रत्न वाळूमधिं कसें गवसलें कीं । इष्कपेच माझे म्याच वळखले कीं । मोट बांधून दर्यांत लोटले कीं । इच्छा भरून आली, नेत्र दाटले कीं । माया नको लावूं इष्क दाटला कीं । माझी दया येईल रूख मी सा (?) ॥१॥

शब्द मारपेच बोललीस साळू । स्नेह होईल हा वेळ नको कंटाळूं । इष्क गंजीफा हातीं नको चाळूं । द्यावी उजवी गुढी होऊन कृपाळू । नखाबोटांवर देह नको जाळूं । घे ग पदरामधिं होउन कृपाळू । वचन देउनिया करी गे खुलासा ॥२॥

असे दाखले सांगतां कुणाला ? । जवळ बैसून मुख लाव रे मुखाला । जीव संकेतें केला हवाला । एक महिना आबोलताच गेला । काय केलें कमी ? सख्या खरें बोला । मी दासी होईन तुमच्या सुखाला । क्रिया द्या हो मला द्या हो दिल भरवसा ॥३॥

आडपडद्याचें बोलणें नसावें । दिवसरात्रीं मजपाशीं असावें । वचन देऊनिया कशास फसवावें ? । आम्ही भोळे, तेथें कपटी नसावें । मिठी मार, द्वैत मनांत नसावें । स्नेह झाल्यावर उभयतां रुसावें । रामा म्हणे, फेक इष्क हातीं फासा ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत