पुरें कर नटपण तुझें, समजले चित्तामधें प ले आणुन ।
घडुं नये तें घडल्याचें. अंतीं अतां जशी काय म्हणुन ॥धृ०॥
तूं पहिले गुण टाक, पदरचें काय तुझें जातें यामधें ? ।
पहा प्रियकर मग किती लागते जशी शर्करा पयामधें (दह्यामधें) ? ।
पहिल्यापेक्षां गोड प्रीत गडे तुझी उतरत्या वयामधें ।
लवणरुच्या पहावी कालच्या दिशीं विरजल्या दह्यामधें ।
प्राणापेक्षां आवडती बहुत हजारो स्त्रियांमधें ।
यावर उभे राहिलें म्हणुन तुझ्या अम्ही कह्यामधें ।
भरगच्ची किनखाप प्रीतीचा सखे असा मधें टाक विणुन ॥१॥
तूं प्रीतिचें आगर, भरती आली समुद्रावाणी ।
उंच खरेदी माल कराया आलों जसे बंद्रा वाणी ।
तूं खोलींत येतांक्षणी रात्रौ दीप दिसे चंद्रा वाणी ।
अशा रुपास्तव वेडे होउं तुज मागें सीतारामचंद्रावाणी ।
अपली ही म्हणतांना ठरशिल अप्रमाण शुद्रावाणी ।
व्यर्थ वर्णिली म्हणूं तुला मग खोटया जरी पदरावाणी ।
घे, केला देह नदर आमचा सर्व विषय घेतला छिणुन ॥२॥
तूं सोन्याची भिंत, गिलावा नक्षीकाम वरकरणीचें ।
कमळ जसें मुख तसें सर्वदा स्वरुप नव्हे वरकरणीचें ।
बहुत निबिड द्राक्षापरि हलती काप घोस तव कर्णींचे ।
निर्मळ मन किति स्वच्छ, पहावें पाणी जसें पुष्करणीचें ।
धातुपुष्ट तूं सखे औषधी जाड जसें गोखर्णीचें ।
कर आता येक चित्त मधुकरापाशीं जसे मधुअकरणीचें ।
लपवावी वाटते जसें तें द्रव्य जमिनिं ठेविती खणुन ॥३॥
इतकें जाहलें तरी सुंदरी कां ग अजुन न मन पाकळतें ? ।
वर वर म्हणशी मी साधी, पण मनामधें सारें कळतें ।
सर्वत्रा नारीचा अंश तूं, असे रत्न कोठें मिळतें ? ।
कसेंहि झालें तरी शेवटीं पाणी उतरणींला वळतें ।
पुरे स्पर्श येकदां, दहादां काय भोगल्यानें मिळतें ? ।
मी मी असें म्हणूं नको, विधिचें घटिताक्षर कोठें टळतें ? ।
किति प्रयत्नें स्नेह जाहल्याचे दिवस मनामधें पहा गणून ॥४॥
तूं जल्माची धनिण, तुजसाठीं प्राण शरिरांतुन काढूं ।
खा उभा करी केशरी भात तुझ्या पात्रीं वाढुं ।
नव्हे काळवटल, गौरवर्ण तूं चिकण जमिन जैशी शाडू ? ।
कुच दोन्ही निर्लेप सोवळ्यांतील जैसे बुंदी लाडू ।
विषय विषम तुजविषयीं आमच्या ह्रदयीं पेटला हा कंडू ।
किती चुकविशील ? भेटलो अम्ही दर्दाचे खिलाडु ।
होनाजी बाळा म्हणे, उभयतां करा देहाची घडी दुणुन ।
तूं परमेश्वरी अंश, अमच्या गेलिस ह्रदयांतरिं भिनून ॥५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत