आता कां गे दुरदुर पळसी ? ।
आण वाहातों तुला, अलिकडे ये गे अंमळसी ।
दैव प्राधान्य उभयतांचें ।
म्हणुन भारजा रत्न लाभलिस तूं कुळवंताचें ।
आता भय काय लोकांताचें ? ।
नको लाजेनें मरूं, बोलणें काढ एकांताचें ।
पहा कौतुक भगवंताचें ।
तुझ्या सुखापुढें अधिक काय तें सुख श्रीमंताचें ।
असा जिव रिझला तुझवरि ग ।
टाकुं दे हात शरिरावरि ग ।
दिवस जाती वर्षापरि ग
सखे तुं होतां विटाळसी ॥१॥
कां गे मन तरी इतुकें भ्यालें ? ।
तुझ्या सुखाचे पाइ विरोधी जन अवघे झाले ।
येउं नये दैवासी आलें ।
होतां इश्वरी कृपा, काय मग दुष्टांचे चाले ? ।
सोंग कां तरी ऐसें केलें ? ।
शरिर मातिचें पहा, यामधें काय तुझें गेलें ? ।
वासना प्राणाच्या पुरुंदे
तुझे स्तन कुरवाळुन धरुं दे  
जिंवा आवडेल तसें करुं दे
व्यर्थ लाजेमुळें तरमळशी ॥२॥
धन्य मर्यादेचें पाणी ।
तुंसारखी पाहतां दिसेना स्त्री लाजिरवाणी ।
पाहतां मुख पवित्र वाणी ।
अधोवदन चालतां खालतीं नेत्राची पाहणी ।
बोलणें अति मंजुळवाणी ।
विषयकाळिं वाटशी सखे तुं अमच्याहून शहाणी ।
दिसे रुप, थेट जशी रंभा
शरिर जणुं कर्दळिचा गाभा
एकांतीं किति पडते शोभा !
स्वाभाविक आहेस मोठी आळशी ॥३॥
भोगितों तुजला दिसरातीं ।
लहान शरिर, नेमस्त बिजांकुर, असलाचे जाती ।
नाहिं मन चंचल कल्पांतीं ।
परपुरुषाचे विषयीं, जशी निर्मळ गंगा वाहाती ।
सगुण नवरत्नाची ज्योती ।
कोटयावधि काळज्या तुझें मुख पाहतां दुर होती ।
कल्पना नाहिं अजुन मेल्या
करुं नये त्याच क्रिया केल्या
म्हणुन या थरीं गोष्टि आल्या
दिलेल्या वचना कंटाळशी ॥४॥
मनामधें तूं अमची म्हणतों ।
सांगशिल जरि तरी जमिन या बोटानें खणतों ।
प्रत्यहीं भेटतां शिणतों ।
दुसरी स्त्री भोगितां तुझे गुण चित्तामधें आणितों ।
दिवस आयुष्याचे गणतों ।
कशि पुरशिल जन्मास, दिसोंदिस यासाठीं क्षिणतों ।
ज्या पाहतां मग होतों वेडे
सुधेपणिं कां गे अजुन न घडे ?
बोलणें मात्र तुझें सुगडे !
करुन मुख तिकडे कां वळसी ? ॥५॥
कां हो मग असें म्हणतां मला ? ।
ये म्हणतां क्षणिं सिद्ध उभी तुमच्या संकेताला ।
कोणत्या मी चुकले बेताला ? ।
ऊन भातासारखी नका दडपुं, पदरीं घाला ।
खेद का मजविषयीं आला ? ।
करिन देहाची शेज, येत जा नित येकांताला ।
येतां क्षणिं उठुन उभी राहतें
प्रीतिनें मुख तुमचें पाहते
शपथ सौभाग्याची वाहते
घ्या हो, देते उचलुन तुळशी ।
होनाजी बाळा म्हणे, व्यर्थ कां पुरुषाला छळसी ? ॥६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत