करा हे निश्चय शुद्ध, रिकामे दिस वैर्‍यावाणी जाती ।
दैवानें अनयासें लागला जीव माझा तुमचे हातीं ॥धृ०॥
मुळ कारण तरि काय ? विकल्पें कान कोणिं तुमचे भरले ? ।
न भेटावें अगदींच अशी मी असत्य कंच्यापरि ठरले ? ।
अभयवचन आपलें प्रथमतां ज्या दिवशीं मजला धरलें ।
तेव्हां हवीशी होते, अतां कां पाणि जसें अळवावरलें ? ।
गांठ घालितां नये मनोमय जवळ असुन जहाला दुरले ।
दहाविस वर्षें सुख न भोगितां हें दैव कां मागें सरलें ? ।
नष्टचर्य पर्याय किति तरी सांगावें भातोभाती ॥१॥
मन मिळल्यावर माझी कळकळ ही तुमच्याकडुन असावी ।
नसल्यावर मी व्यर्थ जाहले स्त्री, शोभा काय दिसावी ! ।
बोलावण्याची वाट पाहातें, मीच कशी गोष्ट पुसावी ? ।
फार दिवस रक्षिले, त्यावरी मग इच्छा कां हो नसावी ? ।
वायुआहार निर्मळ तप करितां स्वामिकृपा संपादावी ।
तें प्रत्ययास येऊन शेवटीं शर्करेची माती व्हावी ।
हेंच काय महदाश्चर्य फळ ! मी तृण केवळ धरिलें दातीं ॥२॥
स्वच्छ टाकितां मला, कोणाच्या म्या उदरामधें शिरावें ? ।
पुरती गरिब असे अनुभवितां, वचनाला कां हो फिरावें ? ।
‘नाहीं अंतर होणार’ बोलला, तें भाषण खरें करावें ।
सार्थकता माझी हीच वाटे, आपल्या पाईंच मरावें ।
जी आपल्या अत्यंत प्रीतिची, तिजवर कां शस्त्र धरावें ? ।
ज्या पात्रीं भक्षिली क्षीर, त्या पात्राला का विसरावें ? ।
प्रीतिस्तव चंदनासारिखा देह झिजवुन केल्या वाती ॥३॥
कधीं मजकडे पहाल ? एकांतीं उपवासी केवळ राहाते ।
लाउन दृष्ट आकाशीं प्रजा जशि वाट मेघाची पाहते ।
श्रम करून मिळविलें, टिकूंद्या ही काळजि अंतरिं वाहते ।
लावणिच्या वृक्षास कसें तरि छेदावें आपल्या हातें ? ।
सेवेचा अधिकार, वर्णितें मी तुमच्या पुरुषार्थातें ।
जन्मभर भोगुनी बरोबर मज न्यावें सायुज्यातें ।
जवळ असावें सदा, हाच मी जप करिते दिवसारातीं ।
होनाजी बाळा म्हणे, प्रीत ही ब्रह्मलिखित जडली ज्योती ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत