सोडुन सर्व लागले मीं तुमच्या मागें ।
आतां मजवरी नका भरुं रागे ॥धृ०॥
आयुष्य माझें हें तुमच्या शिरीं चढावें ।
जळतें कामज्वरीं, मज काढावें ।
प्रीतीमध्यें अंतर कधीं न पदावें ।
प्रतिदिवशी, प्रत्यहीं दर्शन मजला घडावें ।
पुरवा गरिबाची आशा हो ! पायिं जडावें ।
वाटे मज अमृतफळ तोडावें ।
व्हा मेहरवान गुणिराया !
केली प्रीत जाइल वाया
घासूनी झिजविली काया
विनवितें समय पाहुनिया रंगरागें ॥१॥
नित उठुन हें काय परोपरीनें उमजाऊं ।
दुबळेपण कोठवरसें समजाऊं ? ।
आपण आकाश, मी जमीन, किती वर पाहूं ? ।
दुरले दूर कशी बापुडी राहूं ? ।
तुम्ही दयामेघ, मी नदी, कोणिकडे जाऊं ? ।
पडतां आवर्षण कैसी वाहूं ? ।
स्नेह करुन मागें का सरतां ?
कसें केलें कर्म विसरतां ?
मी दमलें पदर पसरतां
घट्ट पाय धरितां क्षुधा तृषाचि न लागे ॥२॥
वाढिलें पात्र हें, दुसर्‍यापुढें न जावें ।
रात्रंदिस माझ्याजवळ निजावें ।
अक्षयी देणें राहिलें असें वोजावे ।
घरच्या स्त्रीसमान मज मोजावे ।
टाकितां पिता पुत्रासी कसें त्यजावें ।
मग हो बाळानें कोणीकडे जावें ? ।
मी येवढी तुमची आलकी
सहजागती झाल्या ओळखी
जीव फार करी तळमळ कीं
घडिघडि पलखी, दिस जाती विषयपरागें ॥३॥
ईश्वरापाशीं मागावा पुरुष अशेला ।
येतां जातांना धरिते शेला ।
हें मन चंचळ, आवरावें किती आशेला ? ।
बुडतां येऊन लागले कासेला ।
घ्या लुटा बहर नवतीचा रंग रसेला ।
सख्या, तूं माझ्या प्राणवशेला ।
मुख पसरुन बोलूं कोणासी ?
वाहिले शरिर दानासी
जिव देते आदरमानासी
होनाजी बाळा गुणराशी जनासी सांगे ।
पाहतां ही सुंदरा मजवर रागें ॥४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to लावणी


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
गांवाकडच्या गोष्टी
खुनाची वेळ
अजरामर कथा
कथा: निर्णय
रत्नमहाल
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
पैलतीराच्या गोष्टी
मृत्यूच्या घट्ट मिठीत